Strona głównaOfertaDokumentyRekrutacjaFotokronikaWażne InformacjeKontaktKadraDOKUMENTYREGULAMIN INTERNATU


REGULAMIN STOŁÓWKI W INTERNACIE


DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAKWATEROWANIA WYCHOWANKA:

 - Zgoda na przetwarzanie wizerunku.pdf

- Oświadczenie bankowe.pdf

Informacja o stanie zdrowia.pdf


PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE WYCHOWAWCÓW INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH W RZESZOWIE WOBEC WYCHOWANKÓW BĘDĄCYCH POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

(USTAWA Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI)

  1. W przypadku podejrzenia, że wychowanek jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, wychowawca wzywa drugiego pracownika internatu lub szkoły celem potwierdzenia wyżej wymienionych podejrzeń. 
  2. Po potwierdzeniu podejrzeń wychowawca zobowiązany jest:
  • odizolować wychowanka od innych mieszkańców internatu,
  • poinformować telefonicznie kierownika internatu oraz rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałym fakcie i zobowiązać do niezwłocznego odebrania wychowanka z internatu,
  • w razie nieodebrania wychowanka przez rodzica, wychowawca może wezwać policję lub pogotowie ratunkowe.
  1. Z przeprowadzonych postępowań wychowawca sporządza notatkę.
  2. Dalsze postępowanie wg regulaminu internatu.REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH

IM. TADEUSZA RYLSKIEGO  W RZESZOWIE

 

 

Terminy i zasady rekrutacji

1. Rekrutacja młodzieży do internatu rozpoczyna się od 1 kwietnia do 24 sierpnia.

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie złożonego wniosku o przyjecie do internatu.

3. Wniosek o przyjęcie do internatu składa się w Internacie Zespołu Szkół Spożywczych od 1 kwietnia do 
9 lipca 2018 r. – pierwszy termin, 24 sierpnia 2018 r. – drugi termin (jeśli w internacie będą wolne miejsca).

4. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Kierownika Internatu.

5. Lista przyjętych do internatu będzie dostępna w sekretariacie szkoły oraz wywieszona na drzwiach wejściowych do Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w dniu 10 lipca 2018 r. oraz w dniu 29 sierpnia 2018 r. (rekrutacja dodatkowa).

6. O przyjęcie do internatu może ubiegać się każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, której organem  prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów.

§  pierwszeństwo w przyjęciu mają uczniowie Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie,

§  w dalszej kolejności o przyjęciu do internatu decyduje liczba punktów uzyskanych zgodnie z kryteriami naboru do Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie (tabela poniżej).

§  w przypadku uzyskania przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym równorzędnych wyników będzie brana pod uwagę data złożenia wniosku.

7. W szczególnych przypadkach, jeśli internat dysponuje wolnymi miejscami, mogą być przyjęci uczniowie ze szkół, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Rzeszów.

8. Kandydat starający się o miejsce w internacie ma obowiązek potwierdzić chęć zamieszkania do dnia 
9 lipca 2018 r. do godziny 1300.

9. Uczeń przyjęty do Internatu, który rezygnuje z zamieszkania, zobowiązany jest do przekazania tej informacji (osobiście lub telefonicznie) w sekretariacie szkoły lub pokoju wychowawców w internacie do dnia 27 sierpnia 2018 r.

Kryteria naboru do Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie

Kryteria główne

Liczba punktów

Kandydat jest z rodziny wielodzietnej

1

Niepełnosprawność kandydata

1

Niepełnosprawność jednego rodzica

1

Niepełnosprawność obojga rodziców

2

Rodzeństwo kandydata ma orzeczoną niepełnosprawność

1

Kandydat jest wychowywany w rodzinie niepełnej

1

Kandydat jest objęty pieczą zastępczą

1

Kryteria dodatkowe

 

Trudności z dojazdem kandydata do szkoły – odległość szkoły od miejsca zamieszkania/brak środków komunikacji publicznej:

- poniżej 50 km

- powyżej 50 km

- brak bezpośredniego połączenia

 

 

 

1

2

1

Data złożenia wniosku

Kolejność zgłoszeń

 

 

Procedura odwoławcza

1. W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji rodzic/opiekun prawny może wystąpić do Kierownika Internatu z pisemnym odwołaniem od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

2. Odwołania zostaną rozpatrzone w ostatnim tygodniu sierpnia 2018 r.